Årsmöte 17 mars

2022-02-07 i Allmänt

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte för Vissefjärda Enduroklubb torsdagen den 17 mars kl 18:00 i Glastekniks lokaler, Utvägen 6, Emmaboda.

Vi äter en matbit tillsammans efteråt - om föreningens ekonomi tillåter så sponsrar klubben.

Väl mött!

// Styrelsen


Förslag till dagordning:
§1 Årsmötets öppnande
§2 Faställande av mötets dagordning
§3 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
§4 Val mötesfunktionärer:
       Mötesordförande
       Mötessekreterare
       Två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse
§6 Kassörens och revisorernas berättelser
§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§8 Behandling av eventuellt inkomna förslag och motioner
§9 Verksamhetsplan för 2022
§10 Medlemsavgiften för 2023
§11 Val av ordförande
§12 Val av 5 (totalt inkl. ordförande) ordinarie styrelsemedlemmar
§13 Val av 2 revisorer på 1 år
§14 Val av 2 suppleanter på 1 år
§15 Val av miljöansvarig på 1 år
§16 Övriga frågor
§17 Avslutning